مثبت اندیشی چیست؟ ۴ تکنیک موثر برای تقویت خوش بینی و تفکر مثبت

تقویت مثبت اندیشی

فهرست مطالب

در دنیای امروز که همهروزه مورد هجمه اخبار و دادههای مختلف هستیم، هیچچیزی بهاندازه ذهن آرام نمیتواند غنیمت باشد. بههمین دلیل بسیاری از افراد تلاش میکنند با مثبت اندیشی و یاد گرفتن تکنیکهای آن، مجالی برای آرامش پیدا کنند.

اگر شما هم از آندسته افرادی هستید که این مفهوم برایتان جذاب است و دوست دارید بیشتر از آن بدانید، با ما همراه باشید.

مثبت اندیشی چیست؟

مثبت اندیشی یا نگرش خوشبینانه، بهمعنای تمرین برای تمرکز بر نقاط مثبت و خوب هر اتفاق است. این رویکرد میتواند تاثیر مثبتی بر سطح سلامت روانی و البته جسمی بگذارد.

البته یادتان باشد که مثبتاندیشی بهمعنای نادیده گرفتن واقعیت نیست. درواقع هروقت از خوشبینی صحبت میشود، منظور این است که شما فرض را براین بگذارید که همهچیز خوب پیش خواهد رفت و بیشتر از اتفاقات بد، رویدادهای خوب درانتظارتان خواهد بود.

 

تفکر مثبت

هفت نکته برای دستیابی به تفکر مثبت

اکنون بخوانید

 

مثبت اندیشی

مثبت اندیشی چه فوایدی دارد؟

طی دهههای گذشته، روانشناسان مطالعات زیادی درمورد تاثیر مثبتاندیشی بر سلامت جسم و روان انجام دادهاند. کارشناسان به این نتیجه رسیدهاند که مثبتاندیشی میتواند بهلحاظ جسمی مزایای زیر را برای افراد بههمراه داشته باشد:

 • طول عمر بیشتر
 • کاهش احتمال سکته و حملات قلبی
 • افزایش سطح سلامتی
 • مقاومت بیشتر دربرابر بیماریها
 • کاهش ریسک فشار خون بالا
 • مقاومت بهتر دربرابر درد

مثبت اندیشی بهلحاظ روانی هم مزایای زیر را بههمراه خواهد داشت:

 • خلاقیت بیشتر
 • افزایش مهارت حل مسئله
 • شفافتر شدن افکار
 • بهبود خلقوخو
 • بهبود سطح مهارتهای مقابلهای
 • کاهش افسردگی و افزایش توانایی کنترل اضطراب

چطور افکار منفی را از ذهنمان دور کنیم؟

“دیو چو بیرون رود، فرشته درآید!” قبل از تمرین مثبت اندیشی، نیاز دارید که افکار منفی را از خودتان دور کنید تا بتوانید در این مسیر موفق شوید. خالی شدن ذهن از افکار منفی، بهمعنای ورود اتوماتیکوار افکار مثبت به آن است.

پس اگر بدبین هستید، نیاز دارید که قدمهای زیر را طی کنید تا بتوانید به مرحله بعد که تمرین تفکر مثبت است، برسید.

افکار بد را فیلتر کنید

به رفتار و افکارتان در موقعیتهای اخیر زندگی فکر کنید. آیا شما هم جزو آندسته از افراد هستید که نقاط مثبت یک رویداد را نادیده میگیرید و برعکس، نقاط منفی، هرچقدر هم که کم باشند، آزارتان میدهند؟

مثلا فکر کنید به رستوران رفتهاید تا چندساعتی را با دوستانتان معاشرت کنید. همهچیز خوب پیش میرود و غذا هم عالی است؛ اما قبل از خروج و موقع پرداخت، حسابدار در محاسبه و صدور فاکتور اشتباه میکند و چند دقیقهای درگیر میشوید.

شما جزو کدامدسته از افراد هستید؟ آیا بعد از آن شب خاطره خوش معاشرت با دوستانتان و صرف غذای لذیذ در ذهنتان پررنگ خواهد بود یا درگیری با حسابداری باعث میشود هرگز به آن رستوران قدم نگذارید و با تلخی از خاطره آن شب یاد میکنید؟

اگر از دسته دوم هستید، باید یاد بگیرید که همیشه در یک صفحه سفید، به پسزمینه روشن آن دقت کنید، نه نقاط تیره.

 

نفکر همه یا هیچ؛ احتلال یا سبک زندگی؟

اکنون بخوانید

 

دست از سوظن و مقصرپنداشتن خود بردارید

یکی دیگر از موقعیتهای مهمی که ممکن است موجبات بدبینی را فراهم کند، ارتباط با دیگران است. افراد بدبین در ارتباط با دیگران، رفتارها را تفسیر و هر مشکلی را به خودشان منسوب میکنند.

مثلا فکر کنید دوستتان را به شام دعوت کردهاید، اما او دعوتتان را رد کرده است. افراد معمولی یا خوشبین، دلیل این کار را نداشتن وقت، پر بودن برنامه و… تفسیر میکنند.

اما افراد بدبین با خودشان فکر میکنند که احتمالا رد دعوت به این دلیل بوده است که دوستشان نخواسته وقتش را با او بگذارند؛ یا او را دوست ندارد یا وقتگذرانی با او لذتبخش نیست.

اما آیا واقعا این دلیل درستی است؟ با اطمینان به شما جواب منفی میدهم. برای مثبت اندیشی نیاز دارید که این احتمالات و تفاسیر را از ذهنتان پاک کنید.

اگر واقعا علت کار دوستتان برایتان مسئله است، بهسادگی دلیل را از او بپرسید تا سوتفاهم برطرف شود.

راهکار مثبت اندیشی

دست از انتظار وقوع فاجعه بردارید

واقعیت این است که قرار نیست اتفاقات بد همیشه تکرار شوند اما افراد بدبین این قاعده را پذیرفتهاند و فکر میکنند که اگر یکبار اتفاق بدی برایشان افتاد، حتما دفعه بعدی هم تکرار خواهد شد یا اتفاق بد، سرآغاز تکرار دومینوی فجایع بزرگتر است.

این موقعیت را درنظر بگیرید: برای رفتن به محل کارتان عجله دارید و ماشینتان روشن نمیشود. افراد معمولی تلاش میکنند بدون فوت وقت گزینهای جایگزین درنظر بگیرند. مثلا با تاکسی تلفنی یا اینترنتی به محل کار بروند تا بعدا سر فرصت مشکل را عیبیابی کنند.

اما افراد بدبین فورا دستوپایشان را گم میکنند چون مطمئن هستند که روشن نشدن ماشین جرقهای برای آغاز دومینوی اتفاقات بد در روز است. چون روزشان را بد شروع کردند، حتما هم بد تمام خواهند کرد.

برای کنار گذاشتن این پیشفرض، به این واقعیت فکر کنید که هر لحظه، شانس و فرصتی دوباره و نو برای زندگی کردن است. ما در هر ساعت از عمر، این شانس را داریم که مسیرمان را تغییر دهیم و به نتایج مثبت برسیم. اگر دوست دارید با آغوش باز از فرصتهای جدید استقبال کنید، دست از منفینگری نسبت به اتفاقات روز بردارید.

تفکر سیاه و سفید را کنار بزنید

یکی دیگر از راههای ازبین بردن تفکر منفی و جایگزینی مثبت اندیشی با آن، از بین بردن تفکر سیاه و سفید است.

بیایید باور کنیم که رنگ خاکستری هم وجود دارد! قرار نیست هم چیز یا عالی باشد یا فاجعه. این تفکر ناخودآگاه شما را بهسمت کمالگرایی سوق خواهد داد؛ جایی که هرگز از خودتان و کارهایتان راضی نخواهید بود و همیشه درنظر خودتان ناکافی بهنظر خواهید رسید.

ما قرار نیست عالی و بینقص باشیم؛ زندگیمان هم همینطور. همیشه روزهای بد و خوب کنار هم هستند و اگر روزی معمولی گذشت، باید بهخاطر آنکه در آرامش بودیم سپاسگزار باشیم، نه اینکه چون اتفاق خاصی نیفتاده، شاکی و عصبانی شویم.

تلاش کنید تفکر منفی را متوقف و تمرکز خود را روی افکار مثبت قرار دهید. منطقی باشید و ذهنتان را از بندهای منفی رها سازید تا بتوانید بهتر فکر کنید.

یادتان باشد که منفینگری یکشبه ازبین نمیرود اما با تمرین و خودآگاهی میتوانید کمکم آن را کنار بگذارید.

 

تفکر سیاه و سفید

چطور تفکر سیاه و سفید را کنار بزنیم؟

اکنون بخوانید

 

تمرین مثبت اندیشی

حالا وقت آن است که برای مثبتاندیشی تلاش کنید. برای داشتن تفکر مثبت کافیست راههای زیر را امتحان کنید:

۱. لبخند بزنید!

شاید برایتان جالب باشد که بدانید حتی زمانی که مصنوعی لبخند میزنید هم تاثیر مثبتی روی روان و روحتان خواهید گذاشت. مطالعات نشان دادهند که افراد در موقعیتهای استرسزا، حتی زمانی که لبخند مصنوعی به لب داشتند احساس بهتری را تجربه کردهاند.

قطعا لبخند طبیعی حس بهتری به شما خواهد داد، اما برای شروع بد نیست که خودتان را مجبور کنید لبخند به لب داشته باشید.

شوخی کردن با موقعیتها و خنداندن دیگران هم میتوانید تاثیر فوقالعادهای در احساس شما نسبت به موقعیتی که در آن قرار دارید داشته باشد.

تقویت مثبت اندیشی

۲. موقعیتتان را بازتعریف کنید

گاهی کافیست نگاهتان را نسبت به شرایط تغییر دهید تا احساستان هم مثبت شود. مثلا اگر در یک روز کاری خستهکننده، در ترافیک گیر کردهاید، بهجای آنکه از ترافیک عصبانی باشید، به این فکر کنید که چقدر خوب است که ماشین دارید.

تلاش کنید در این شرایط کاری انجام دهید تا حالتان بهتر شود. موسیقی یا پادکست جدید گوش کنید و یا با دوستانتان تماس بگیرید. از فرصتی که بالاجبار پشت فرمان گیرتان آمده استفاده کنید تا کمی به خودتان آرامش دهید. اینطوری حس بهتری ندارید؟

۳. شکرگزار باشید

سپاسگزاری یکی از مهمترین گامهایی است که میتوان درراستای مثبت اندیشی برداشت. کافیست به یاد بیاورید چه مسیری را در زندگی از سر گذراندهاید و صاحب چه چیزهایی هستید.

نیاز نیست کار خاص و ویژهای انجام داده باشید تا بهخاطر آن به خودتان افتخار یا از خداوند تشکر کنید. همه ما در زندگی چیزهایی داریم که میتوانند بسیار ساده و گاهی بسیار بزرگ باشند.

مطالعات نشان میدهند که افرادی که شکرگزاری و عبادت میکنند نسبت به آینده حس بهتری دارند و خوشبینتر هستند.

سطح استرس در این افراد پایینتر است و خواب باکیفیتتری هم دارند.

۴. آینده را در بهترین شکل ممکن خود تصور کنید

چرا برای چیزی که هنوز نیامده است استرس داشته باشیم؟ تابحال به این فکر کردهاید که نگرانی برای آینده تا چه اندازه بیاساس است؟ و درعینحال بخش مهمی از اضطراب بزرگ زندگی ما را تشکیل میدهد؟

یکی از تکنیکهای مثبت‌ اندیشی حذف بدبینی درباره آینده و تجسم اتفاقات مثبت و خوب است. سعی کنید هر راهی که در آن قدم گذاشتهاید را به بهترین شکل ممکن و با جزئیات تصور کنید.

روانشناسان اثبات کردهاند که تصور مثبت آینده با جزئیات میتواند به پیشبرد بهتر امور کمک زیادی کند.

این مسئله باعث شادتر بودن شما، کاهش سطح استرس و بدبینی خواهد شد. چه چیزی از این بهتر؟

تکنیک مثبت اندیشی

معرفی کتاب

یکی از کتابهایی که در مسیر مثبت اندیشی به شما کمک میکند، کتاب مزیت شادمانی نوشته شان آکور است. آکور تلاش میکند تا با استفاده از عناصر رواشناسی مثبتگرا به شما یادآوری کند که میتوانید با قدرت شادمانی و مثبتاندیشی دنیای اطرافتان را آنطور که میخواهید تغییر دهید.

ما در ذهن مجموعه بزرگی از کتابهای روانشناسی و موفقیت را بهصورت کتاب صوتی و خلاصهکتاب آماده کردهایم تا در مسیر رشد و موفقیت به شما کمک کنیم. اگر دوست دارید در این مسیر ما را در کنار خود داشته باشید، با کلیک بر لینک زیر به ذهن بپیوندید.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید