درباره ذهنزندگی بهتر با محتوای دانش محور.

كمتر كسی ميتواند ميل به داشتن چراغ جادو را منكر شود. چراغي كه به راحتي آرزوهايمان را براورده كند. قدرتي فراي باورها، و سكوي پرشي به سمت آرزوهايمان. اما قصه و افسانه كجا و واقعيت كجا؟

از طرفي با مرور زندگي بسياري از افراد موفق، گويي چراغ جادو، وجود دارد و تعدادي موفق به كشف آن شده اند. چراغ جادوي قدرتمندي كه هر كدام از ما نمونه اي منحصر به فرد از آن را دراختيار داريم، ذهن. ابزاري پر پيچ و خم و فوق العاده، سريع و چابك اما نيازمند به تغذيه، برنامه ريزي و هدايت.

ذهن پلتفرمي ست كه با تکیه بر توانايي هاي علمي و شناخته شده ذهن انسان مسير موفقيت و دست يابي به آرزوها و اهداف را ميسر تر ميكند. محتواي دانش محور كليد اصلي رشد و پرورش ذهن است و اين محتوا از كوتاه ترين، بهترين و قابل لمس ترين مسير فراهم مي شود، توسط خود مخاطبين.

تفاوت هاي فردي انسان ها در نحوه يادگيري و به كارگيري آموخته ها، ذهن را بر آن داشته تا بهترين، خلاقانه ترين و متنوع ترين روش هاي ارائه محتوا رو در دستور كار خود قرار دهد.

فيلم های آموزشی، آموزش هاي سريالي، مسير قابل ردگيري رشد و كتاب هاي صوتي در كنار امكانات مدرن يادگيري تنها بخشي از روش هاي ذهن براي هموار سازي مسير موفقيت شماست.

ماموریتگردآوری و دست چين بهترين محتواهای دانش محور جهت هموار سازی مسير رشد و دست يابی به اهداف، از طريق روش های متنوع و خلاقانه ارائه محتوا

چشم اندازبا شروع سال ١٣٩٨، ذهن پلتفرمي آموزشي وسيع با تكيه بر محتواي دانش محور می باشد كه مرجع كاملي از محتواهاي آموزشي شركت ها، سازمان ها و نهاد هاي آموزشي كشور خواهد بود. دسترسي آسان و روش هاي متنوع ارائه محتوا، ذهن را تبديل به پلتفرمي خواستني براي تمامي سنين و موقعيت ها، از دانش آموزان تا مديران بالا رتبه خواهد كرد.

ارزش ها  • ارائه خدمات فوق العاده به مخاطبين و توسعه دهندگان
  • رويكرد خلاقانه در برخورد با تغييرات
  • ايجاد رابطه اي باز و صادقانه با مخاطبين و توسعه دهندگان
  • تشكيل خانواده اي مثبت و پر انرژي
  • انجام بهترين ها و بيشترين ها با بهره گيري از كمترين ها
  • اشتياق و استحكام در طول مسير
  • فروتني در برخورد